Svenska veckan firas i Kyrkslätt med mångsidigt program

Kyrkslätt är en idyllisk havskommun. Kommunen finns i landskapet Nyland och gränsar till Esbo österut och Sjundeå västerut. Kyrkslätt har nästan 41 000 invånare, varav sjutton procent har svenska som modersmål. Före Porkalaparentesen, då Sovjet innehade området Porkala mellan åren 1944 och 1956, var så när som på hela befolkningen svenskspråkig, men finskan är numera dominerande på grund av läget nära huvudstaden och på grund av inflyttning.

Kyrkslätt nämndes i officiella handlingar år 1330 första gången, och då hette orten "Kyrkioslaeth", men det finns många fynd redan från stenåldern och flera hällbilder, framförallt vid kusten. Under århundraden var Kyrkslätt en relativt rik jordbruksbygd med bördig jord och betydande uppfödning av djur. Orten var känd som huvudstadens "kornbod". Fisket var också en viktig näring på grund av traktens många sjöar och närheten till kusten. Under 1960-talet och 1970-talet blev Kyrkslätt en modern industriort med främst teknisk industri. Inflyttningen har varit mycket stor, i och med närheten till Helsingfors som ligger bara trettio kilometer från kommunens centrum.

Luckan Kyrkslätt fungerar som koordinator för Svenska Veckan i Kyrkslätt. Våra viktigaste samarbetspartner är Kyrkslätts svenska kulturförening. Under veckan ordnar vi tillsammans olika sorters evenemang med målet att berika kulturutbudet på svenska och samtidigt bjuda in gäster som har ett annat modersmål än svenska. Vi vill bryta språkmurarna och skapa en positiv image kring det svenska på orten.

Luckan Kyrkslätt

Porkala.

Kontaktperson

Jenny Paajes

kyrkslatt@luckan.fi

Program

Folktinget blommanFolktinget bjuder på programmet
Orange ArrowÖppet för alla
Black ArrowSluten tillställning