Esbo stadsteater: Presidenterna

Presidenterna.

Pre­si­den­ter­na är en svart ko­me­di om tre pen­sio­ne­ra­de stä­ders­kor.

I fö­res­täll­nin­gen Pre­si­den­ter­na lär vi kän­na de tre pen­sio­ne­ra­de stä­ders­kor­na Er­na, Ma­rie­del och Gre­te. En dag sam­las de hos Er­na för att ta del av på­vens mäs­sa på tv. Det som föl­jer är en upp­gö­rel­se in­te ba­ra dem emel­lan, utan även med den eg­na per­son­his­to­rien och sam­häl­let.
Kvin­nor­na rep­re­sen­te­rar var sitt drag av mänsk­lig­he­ten, sed­lig­het, pro­mis­kui­tet och av­håll­sam­het. I fö­res­täll­nin­gen jäm­förs in­di­vi­dens kropps­li­ga funk­tio­ner och krop­pens verk­lig­het med hen­nes ideo­lo­gi och vär­de­rin­gar. Ver­ket frå­gar även i vil­ken
utst­räck­ning den ens­kil­da in­di­vi­den kan in­ver­ka på si­na oms­tän­dig­he­ter, på det ma­te­riel­la så­väl som det and­li­ga pla­net.

Re­gi: Carl Knif
Text: Wer­ner Sch­wab
På sce­nen: Jon­na Ny­man, Åsa Wal­le­nius, Lin­da Zil­lia­cus
Ljus­de­sign & sce­nog­ra­fi: Pet­ri Tuh­ka­nen
Ljud­de­sign: Jan­ne Hast
Kos­tym­de­sign: Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la
Mas­ke­ring: Tui­ja Luuk­kai­nen
Söm­mers­ka: Ni­na Uk­ko­nen
Bil­der: Yos­hi Omo­ri

Pro­duk­tion: Carl Knif Com­pa­ny & Es­bo Stads­tea­ter

Esbo stadsteater: Presidenterna

fredag 4.11 kl. 19.00
  • Biljetter: 32 / 29 / 20 € från Lippu.fi

Espoon teatteri / Revontulihalli

Norrskensvägen 8
02100 Esbo
Finland