Digitaliseringens inverkan på finlandssvensk musikkultur

Föreläsning om pågående forskningsprojekt
I sin föreläsning diskuterar FD Kim Ramstedt ett pågående forskningsprojekt om digitaliseringens inverkan på musikkulturen i Svenskfinland.
Bakgrunden till projektet är de stora omvälvningar som bl.a. ljudprogramvara, ny hemstudioutrustning och Internet inneburit för lagring, förmedling och konsumtion av musik. Digitaliseringen påstås ha påverkat musikens konstnärliga uttryckssätt, tillgängligheten samt ha medfört en kulturell demokratiseringen. Men den har också medfört stora ändringar för musikens roll som identitetsskapare. Samtidigt då äldre identitetskonstruktioner och smakkulturer omformats, skapas också nya sociala tillhörigheter. I föreläsningen diskuterar Ramstedt forskningsprojektets allmänna frågeställningar samt en av forskningens delstudier som berör Rundradions digitalisering och dess betydelse för svenskspråkiga musikkultur i Finland. (Projektet som finansieras av Svenska Litteratursällskapet i Finland är baserat på ämnet musikvetenskap vid Åbo Akademi.

Evenemanget är avgiftsfritt

Läs mer här: https://blogs2.abo.fi/dimm/

Digitaliseringens inverkan på finlandssvensk musikkultur

  • torsdag 7.11.2019 kl. 18.00 till kl. 19.30
Åbo huvudbibliotek, musikavdelningen
Slottsgatan 2
20100 Åbo